Bài test số 2

Dưới đây là danh sách các phần trong Bài test số 2 của cuốn sách KET 1 (Cambridge Key English Test 1). Sẽ có 2 phần là đọc viết và nghe. Trong mỗi phần sẽ có nhiều bài test khác nhau. Các bạn có thể chọn part mà mình muốn làm mà không cần theo đúng thứ tự của sách.

Copyright by CdrEasy.Com | 2024